Vývojový diagram

Nákupná objednávka
Po prijatí nákupnej objednávky smeruje táto objednávka na výrobné oddelenie, na ktorom sa spracúvajú 3D dáta dielov, prototypovanie dielov, technické špecifikácie.
Konštrukcia formy
Výrobný tím začína pracovať s odsúhlasenou technickou dokumentáciou dielcov a následne k zhotoveniu 3D modelu formy. Súčasťou našich prípravy sú analýzy vyrobiteľnosti, správneho plnenia dutiny formy, deformačné analýzy, pevnostné analýzy, ktoré vykonávame prostredníctvom 3D CAD softwarov. Následne dochádza k objednávke materiálov a komponentov pre zostavenie formy podľa konštrukčných dát.
Výroba formy
Výroba formy prebieha po schválení konštrukčných dát a výrobnej dokumentácie. Výrobné oddelenie zhotovuje technológiu výroby, a následne prebieha CNC programovanie a samotná výroba potrebných komponentov, prostredníctvom rôznych technológií ako frézovanie, sústruženie, elektro-erozívne obrábanie, brúsenie, vŕtanie, laserové popisovanie, povrchová úprava a iné. Tieto komponenty sú kontrolované z hľadiska predpísaných tolerancií a výrobných postupov. Po zhotovení všetkých dielcov nasleduje montáž dielcov do zostáv, z ktorých sa stane jednotlivá zostava-forma.
Kontrola formy
Aby všetko správne fungovalo, každú formu dôkladne kontrolujeme a testujeme. Počas testov sa vykonávajú kontroly tesnosti chladiacich okruhov, funkčnosť horúcich rozvodov, tušírovanie formy, funkčnosť pohyblivých častí, kontrola hydraulických a vzduchových prvkov.
Export formy
Po splnení všetkých potrebných skúšok, nasleduje praktická skúška v našej lisovni OSMOS PLASTICS, v ktorej sa zhotovujú vzorky. Po úspešnom vzorkovaní sú diely kontrolované oddelením kvality podľa schválenej dokumentácie na 2D a 3D meracích zariadeniach a vystavený merací protokol. Po jeho schválení zákazníkom sa forma pripraví na prevoz k zákazníkovi vrátane kompletnej technickej dokumentácie.

Potrebujete poradiť?